Privacy verklaring Solare Voetreflex

Van wie is deze verklaring?

Solare Voetreflex

Heugemerstraat 106-B

6229 AT Maastricht

Uit het oogpunt van eenduidigheid en duidelijkheid gaat Solare Voetreflex op uniforme wijze om met de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en in voorkomend geval verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy
Solare Voetreflex neemt uw privacy serieus.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Solare Voetreflex verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum en geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Locatie gegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doelen:
Solare Voetreflex verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;

Het afhandelen van je betaling;

Solare Voetreflex verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Solare Voetreflex neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Solare Voetreflex bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De gegevens tbv de debiteuren- en crediteurenadministratie worden 7 jaar bewaard ivm de Wet op de Rijksbelastingen.

Delen van gegevens:
Solare Voetreflex verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven of medewerkers die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Solare Voetreflex gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Solare Voetreflex en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door contact met ons optie nemen via ons bovenstaande telefoonnummer, ons contactformulier of door een email naar info@solare-voetreflex.nl te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Solare Voetreflex wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Solare Voetreflex neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via bovengenoemd telefoonnummer, ons contactformulier of door een email naar  info@solare-voetreflex.nl te sturen.

Cliëntendossier:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, eveneens slechts met uw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing, ook dan slechts met uw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en deze in de administratie kan verwerken. Met deze persoon is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn: uw naam, geboortedatum, uw adres, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (prestatiecode).