Algemene voorwaarden Solare Voetreflex

 1. Definities

De praktijk:             Solare Voetreflex te Maastricht

Therapeute:           Karin Beckers, behandelaar in de praktijk.
Cliënt:                       de persoon, die een hulpvraag heeft en die Solare Voetreflex opdracht geeft tot behandeling. Onder cliënt wordt tevens verstaan                                         diens wettelijk vertegenwoordiger(s).

De therapeute is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). De VNRT voert een licentiebeleid en licentieleden zijn onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en in gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De licentieleden zijn verplicht jaarlijks bijscholingen te volgen.
Alle therapeuten van de VNRT staan geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Tuchtrecht voor Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
Therapeute is opgenomen in het abituriëntenregister van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

 

 1. Overeenkomst
  a.   De overeenkomst tussen cliënt en therapeute betreft de opdracht van cliënt aan therapeute tot een natuurgeneeskundige behandeling en/of advies. Dit is een behandelingsovereenkomst op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de therapeute en cliënt, zoals recht op informatie, dossiervorming en inzage daarin, alsook privacy waarborgen, geregeld.
  b.   De therapeute is o.a. gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG), alsmede de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
  Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) worden medische gegevens van cliënt vastgelegd ten einde de meest effectieve behandeling te kunnen toepassen. De bewaartermijn van deze gegevens is 20 jaar.
  De medische gegevens worden geheim gehouden (beroepsgeheim). Deze worden niet verstrekt aan anderen, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door cliënt, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.
  c.   Cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
  d.   De therapeute heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven of de behandelingen stopzetten indien hiervoor gegronde redenen zijn.

 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en therapeute.

 

 1. Toestemming
  a.   In de wet is bepaald dat een schriftelijke behandelingsovereenkomst moet zijn opgesteld. In het kader van deze wettelijke verplichting gaat cliënt voorafgaand aan de behandeling deze schriftelijke overeenkomst met de therapeute aan.
  b.   Ingeval cliënt de overeenkomst beëindigt, zal de therapeute geen behandeling (meer) verrichten.

 

 1. Informatie en uitvoering behandeling
  a.   Cliënt zorgt ervoor dat alle redelijkerwijs van belang zijnde gegevens voor een goede uitvoering van de behandeling (tijdig) aan therapeute worden meegedeeld.
  b.   Therapeute zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

 

 1. Tarieven en zorgverzekering
  a.   De actuele tarieven zijn vermeld op de website www.solare-voetrefex.nl. De therapeute heeft het recht de tarieven (tussentijds) aan te passen.
  b.   Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt. Tevens dient cliënt zelf de factuur bij de ziektekostenverzekeraar te declareren.

 

 1. Facturering en betaalwijze
  a.   Aan het eind van de behandeling wordt de factuur overhandigd aan cliënt of op verzoek van client/wettelijke vertegenwoordiger via de mail verstuurd. Cliënt betaalt het factuurbedrag via overboeking op de rekening zoals is vermeld op de factuur en binnen de termijn die is vermeld op de factuur, waarmee cliënt een betalingsverplichting aangaat.
  b.   Ingeval cliënt de annuleringtermijn niet in acht heeft genomen, als hierna in artikel 8 omschreven, wordt de factuur verzonden aan diens woonadres. Door het niet in acht nemen van de annuleringstermijn gaat cliënt eveneens een betalingsverplichting aan.
  c.   In het sub b. genoemde geval zal het factuurbedrag dienen te worden voldaan op de rekening zoals is vermeld op de factuur en binnen de termijn die is vermeld op de factuur. Deze factuur komt niet voor vergoeding in aanmerking bij de ziektekostenverzekeraar.
  d.   Ongeacht of de factuur door de ziektekostenverzekeraar wordt vergoed, blijft cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur aan therapeute.
  e.   1.   Indien de betaling van de factuur niet tijdig en/of niet volledig is voldaan, is cliënt in verzuim met diens betalingsverplichting. Er volgt dan een aanmaning, waaraan kosten zijn verbonden. Het dan totaal verschuldigde bedrag bedraagt het openstaande bedrag vermeerderd met de kosten van aanmaning.
  2.   Indien betaling – na daartoe gedane aanmaning – alsnog uitblijft, zal een tweede aanmaning volgen, waaraan eveneens kosten zijn verbonden. Tevens is de dagtekening van de tweede aanmaning de ingangsdatum van de wettelijke rente, verschuldigd over het dan totaal te vorderen bedrag.
  3.   Indien betaling van de totale vordering sub 2. omschreven binnen acht dagen na dagtekening van de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de invordering in handen worden gegeven aan een derde. Alle kosten, verband houdende met de invordering, waaronder tevens begrepen de buitengerechtelijke kosten en overige kosten, komen voor rekening van cliënt.
  f.    Bij een betalingsachterstand is de therapeute bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze te verrichten tegen contante betaling voorafgaand aan de behandeling.
  g.   Een klacht van cliënt over de factuur en/of behandeling geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting.
  h.   De betalingsverplichting vervalt niet ingeval de cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

 1. Annulering
  a.   Afzeggingen of wijzigen van de geplande afspraak dienen uiterlijk vierentwintig uur (24 uur) vóór de geplande afspraak bij de therapeute te worden aangeven.
  b.   Het aangeven van een afzegging en/of wijziging van de geplande afspraak kan telefonisch, per e-mail, WhatsApp of sms-bericht. Het tijdstip van ontvangst van het telefonisch bericht, danwel een ingesproken bericht via de telefoonbeantwoorder en/of voicemail, het e-mail bericht, WhatsApp-bericht of sms-bericht is bepalend voor het voldoen aan een tijdige afzegging en/of wijziging van de geplande afspraak als onder a. bedoeld.
  c.   Ingeval niet of niet tijdig een bericht van afzegging en/of wijziging door de therapeute wordt ontvangen, zal het dan geldende tarief voor de gereserveerde tijdsduur aan cliënt in rekening worden gebracht, middels een ‘no show’ factuur, die niet declarabel is bij de ziektekostenverzekeraar. Dit ongeacht de reden van de niet tijdige afzegging en/of wijziging. De factuur wordt aan het huisadres van cliënt toegezonden.
  d.   Indeplaatsstelling van een andere persoon voor de gereserveerde tijd binnen vierentwintig uur voorafgaand aan de geplande afspraak, geldt niet als niet tijdige afzegging en/of wijziging van de afspraak, mits dit voorafgaand aan de afspraak telefonisch is meegedeeld aan therapeute.
  e.   Ingeval cliënt later verschijnt dan het afgesproken tijdstip is dit voor rekening en risico van cliënt. De vastgestelde eindtijd blijft van kracht.

 

 1. Aansprakelijkheid
  Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de therapeute, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de therapeute afgesloten verzekering aanspraak geeft. De therapeute is niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de therapeute.

 

 1. Klachten
  a.   Ingeval cliënt ontevreden is of een klacht heeft, dan meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de therapeute. De therapeute en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.
  b.   Indien therapeute en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtenfunctionaris bij de Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT). Deze functionaris zal bemiddelen tussen therapeute en cliënt.
  c.   Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris van de VNRT niet tot op een oplossing leiden, dan kan cliënt zich wenden tot de Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg (SCAG). Voor meer informatie klik hier:  VNRT-klachten.

 

 1. Slotbepalingen
  a.   Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  b.   Therapeute heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden, door middel van een verwijzing naar de website van de praktijk, aan cliënt ter kennis gebracht en treden in werking één maand na de dagtekening van de bekendmaking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
  c.   Op deze algemene voorwaarden en de tussen therapeute en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.